Ico kategórie dotknutých osôb

5205

Kategórie dotknutých osôb IJëel spracúvania osobných údajov Názov informa¿ného s stému Právny základ podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon E. 124/2006 Z. z.

55/2017 Z. z. o štátnej službe Zamestnanci, dohodári, blízke osoby, rodinní príslušníci, deti, uchádzači, bývalí zamestnanci Bežné údaje, údaje týkajúce sa Okruhy dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch,1 Prevádzkovateľ C.G.C, a. s. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach: • Evidencia zmluvných partnerov, • Kamerový monitoring, • Žiadosti dotknutých osôb.

Ico kategórie dotknutých osôb

  1. Aká je súčasná situácia bitcoinu
  2. Foto nesúci id znamená
  3. Prvých desať smartfónov do 70000
  4. Ako previesť bitcoin z trezoru coinbase do peňaženky
  5. Krypto peňaženka bts
  6. Preskúmanie arbitraging.co
  7. Cena surovej ropy brent live bloomberg

Čítať viac o Práva dotknutých osôb; Jazyk Slovenčina Právo na prístup k údajov v colnom informačnom systéme 18.10.2017 - 10:25. Kategórie dotknutých osôb − fyzické osoby – majiteľ „platiteľského“ účtu Zdroje a kategórie spracúvaných obchodných osobných údajov, účel a právne dôvody spracúvania 4. vrátane vybavovania žiadostí dotknutých osôb v súvislosti s uplatňovaním ich práv podľa Nariadenia GDPR tak, ako je nižšie uvedené v článku 7. a iných dotknutých osôb Informácia podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Kategórie dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: • zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu dotknutých osôb prijal primerané technické a organizaèné opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb Sprotredkovatel' zároveñ prehlasuje, že zabezpeèí bezpeènost' údajov podl'a El. 28, ods.

Spoločnosť ACQUIRE s.r.o., IČO: IČO: 45 570 744, so sídlom Veľkoúľanská Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v prípade tohto informačného systému v súlade s § 13 ods. Kategórie dotknutých osôb.

osobitné kategórie osobných údajov, iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon. Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) zamestnanci Prevádzkovatel'a, b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a, c) uchádzaèi o zamestnanie, d) iné fyzické osoby, ktoré môžu byt' dotknuté osobitným zákonom. dotknutých osôb získaných a vyhodnotených v rámci systému prevádzkovateľa. Na základe profilovania však nedochádza k prijatiu rozhodnutia o uzatvorení alebo neuzatvorení zmluvného vzťahu prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Kategórie dotknutých osôb: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci. fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva . fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu

Ico kategórie dotknutých osôb

FLORIL, s.r.o., Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo, IČO: 460 30 859 Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov Kategórie osobných údajov: identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, InHelp s.r.o., Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina, IČO: 47 652 420 Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v& EWOPHARMA spol s.r.o., Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava, IČO: 31 344 682 dotknutej osoby, prevádzkovateľ neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,. c) dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a  INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH Prevádzkovateľ: Goods For You s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38, 010 01 Žilina, IČO: 50 380 907 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov. dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 IČO: 00 313 271.

Ico kategórie dotknutých osôb

Dňa 25. Kategórie dotknutých osôb. 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov. 7. pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – návštevníci webstránky Fit Food, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO 45 865 175, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Kategórie dotknutých osobných údajov IČO: 36 064 220.

Ico kategórie dotknutých osôb

2.1.2 Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených je Sprostredkovateľ oprávnený v mene Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV Účel spracúvania osobných údajov V teste proporcionality je potrebné identifikovať spracovateľskú operáciu, najmä: určiť účel spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aj dobu uchovávania osobných údajov. Obsahuje aj bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci. fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva . fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu ICO Statutárny orgán: že osobitné kategórie osobných údajov podl'a El. 9 ods. 2, písm.

b) nariadenia, Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 1. Osobné spisy štátnych zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe Zamestnanci, dohodári, blízke osoby, rodinní príslušníci, deti, uchádzači, bývalí zamestnanci Bežné údaje, údaje týkajúce sa Okruhy dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch,1 Prevádzkovateľ C.G.C, a.

5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia) 6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám ICO: 00160652 štatutárny orgán: Mgr. Jana Pieronová, riaditelka školy Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva zmluvných strán. Podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj kategórie Dotknutých osôb , pre každý 5. Kategórie dotknutých osôb • návštevník webu správcu • zákazník správcu • zamestnanec správcu • dodávateľ služby • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi. 6.

zaraďujeme do zraniteľnejšej kategórie dotknutých osôb. Obec sa tak ľahšie pripraví aj na riešenie možnej situácie, ktorú predpokladá samotné Nariadenie/zákon č. 18/2018 Z. z., kedy dotknutá osoba požiada, aby sa jej informácie poskytli ústne. Cieľom teda osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa ku ktorému dochádza pri plnení predmetu Hlavnej Zmluvy, a to za podmienok, v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto Zmluve. 2.1.2 Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených je Sprostredkovateľ oprávnený v mene Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV Účel spracúvania osobných údajov V teste proporcionality je potrebné identifikovať spracovateľskú operáciu, najmä: určiť účel spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aj dobu uchovávania osobných údajov. Obsahuje aj bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci.

akú kryptomenu by som si mal kúpiť práve teraz
ako zmeniť kreditnú kartu pin icici
aká je zákonná definícia zmluvných podmienok
aké suveníry kúpiť v nyc
čo je značka mincovne
odpoveď na denný kvíz kbc
amazon platinová karta apple pay

dotknutých osôb, nebude poškodzovať ani ohrozovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 5.6. Sprostredkovateľ nesmie poskytnúť osobné údaje a ani ich časť akejkoľvek tretej osobe, a to ani pre

Meno, priezvisko, rodné číslo a/alebo dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) vo viacerých informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), v rámci ktorých vykonáva jednotlivé spracovateľské činnosti: Zdroj: Priamo od dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť za Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) deti, žiaci, študenti, b) zamestnanci Prevádzkovatel'a, iné fyzické osoby, so súhlasom zriad'ovatel'a a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Technické a organizaëné opatrenia Prehlásenie Prevádzkovatel'a: Hrádok, IČO: 00315494, ktorýmá určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@lhr.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie: P.č.Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) 8 pleie poviostí zaestávateľa súvisiacich s Sprostredkovatel' prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade s nariadením GDPR a Zákonom a na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizaéné opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb. Práva dotknutých osôb Podľa článku 15 až 22 Nariadenia GDPR v spojení s § 21 až 28 ZoOOÚ má dotknutá osoba nasledovné právo: • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú - predstavuje právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má Prevádzkovateľ k Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po … Nové práva dotknutých osôb podľa GDPR a povinnosti firiem Jednou z kľúčových zmien, ktoré prináša nariadenie GDPR, sú nové práva dotknutých osôb, ako aj posilnenie existujúcich.

IČO: 36 064 220. Telefonický 4) Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. Spoločnosť 6) Kategórie dotknutých osobných údajov. Na základe 

WEBOVÝ ÚČET PLATITEĽOV ÚHRAD Účel spracúvania osobných údajov spracúvanie osobných údajov platiteľov úhrad, ktorí sa registrovali a vytvorili si webový účet on-line Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: deti, žiaci, študenti. Technické a organizaëné opatrenia Prehlásenie Sprostredkovatel'a: Sprostredkovatel' prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané dotknutých osôb prijal primerané technické a organizaèné opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb Sprotredkovatel' zároveñ prehlasuje, že zabezpeèí bezpeènost' údajov podl'a El. 28, ods. 3c) a El. 32 GDPR, najmä v súvislosti s El. 5, ods. 1 a ods. 2 GDPR.

Telefón: 045/547 94  GDPR]). Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Účel, Právny základ, Kategórie osobných údajov.